Ekspert NOT

Tytuł “Ekspert NOT” stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk technicznych lub rolniczych, leśnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i nauk ekonomicznych. Tytuł “Ekspert NOT” nadaje Zarząd Główny FSNT-NOT osobom mającym wysoką wiedzę, potwierdzoną stopniem lub tytułem naukowym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i udział w realizacji lub ocenie projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych, a także uzyskane w różnych formach nowe, dodatkowe kompetencje.

Tytuł ,,Ekspert NOT” jest nadawany osobom mającym:

  • tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w określonych dziedzinach nauki i udział w realizacji lub ocenie co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach,
  • stopień doktora w określonych dziedzinach nauki i co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej oraz udział w realizacji lub ocenie co najmniej 4 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach,
  • dyplom magistra inżyniera lub magistra w określonych dziedzinach nauki oraz co najmniej 10-letni staż pracy po ukończeniu szkoły wyższej i udział w realizacji lub ocenie co najmniej 5 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach,
  • dyplom inżyniera określonych dziedzinach nauki oraz co najmniej 15-letni staż pracy po ukończeniu szkoły wyższej i udział w w realizacji lub ocenie co najmniej 5 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach.

Osoby ubiegające się o tytuł “Eksperta NOT” składają w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją  Zarządu Głównego  macierzystego Stowarzyszenia lub rekomendacją Zarządu właściwej Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT-NOT z aprobatą macierzystego Stowarzyszenia.

Linki:

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszenia

 

 

Translate »
Skip to content