Ekspertyzy i usługi techniczne

Lubelski Dom Technika NOT w ramach swojej działalności oferuje pomoc między innymi zakresie:

 • oceny innowacyjności produktu
 • merytorycznego opracowania projektu/wniosku
 • planowania prac, w tym działań naukowo-badawczych w ramach realizacji projektu, oraz ich prowadzenia i nadzoru itp.
 • ekspertyz technicznych
 • zagadnień i problematyki technicznych

W ramach swojej działalności oferujemy usługi doradcze, projektowe, opinie i ekspertyzy w zakresie:

Obiektów budownictwa wodnego i melioracyjnego:

 • Zbiorników wodnych (w tym zbiorników małej retencji);
 • Budowli regulacyjnych i przeciwpowodziowych na rzekach;
 • Ujęć wodnych, jazów, stopni, itp.;
 • Regulacji rzek i obwałowań;
 • Deszczowni i rekultywacji terenów;
 • Stawów rybnych;
 • Kompleksowych melioracji wraz z zagospodarowaniem;
 • Odwadniania stałego lub tymczasowego terenów lub obiektów;
 • Studni głębinowych;
 • Piezometrów kontrolnych w ramach monitoringu środowiska wodnego.

Ochrony środowiska:

 • Stanu środowiska terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (ustalenie stanu zerowego);
 • Przeglądów ekologicznych obiektów istniejących;
 • Oceny stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • Przydatności gleb i gruntów do wykorzystania rolniczego lub przemysłowego;
 • Raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Projektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością przemysłową;
 • Projektów renaturyzacji cieków i dolin rzecznych, w tym cieków i dolin znajdujących się na obszarach miejskich;
 • Programów ochrony środowiska dla gmin i powiatów oraz sporządzanie raportów z realizacji tych programów.

Do wykonywania przedstawionego powyżej zakresu prac korzystamy z doświadczonej i wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej oraz współpracujemy z najlepszymi w kraju specjalistami, zarówno praktykami jak i naukowcami.

Translate »
Skip to content