Nasza oferta


Dane kontaktowe: tel. 815322738 lub adres e-mail sekretariat@not.lublin.pl

Sale konferencyjno-szkoleniowe

Lokalizacja: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3:

 1. Sala konferencyjna.
 2. Sala szkoleniowa.

Lokale biurowe:

Lokalizacja: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3:

Aktualnie wszystkie nasze lokale biurowe są wynajęte.

Dane kontaktowe: tel. 815322738 lub adres e-mail sekretariat@not.lublin.pl

Lubelski Dom Technika NOT w ramach swojej działalności oferuje pomoc między innymi w zakresie:

 • oceny innowacyjności produktu
 • merytorycznego opracowania projektu/wniosku
 • planowania prac, w tym działań naukowo-badawczych w ramach realizacji projektu, oraz ich prowadzenia i nadzoru itp.
 • ekspertyz technicznych
 • zagadnień i problematyki technicznych

Zapraszamy do współpracy!


Wieczorki taneczne odwołane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19.

W sali konferencyjnej Lubelskiego Domu Technika NOT Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 (wejście od ul. Grottgera), co sobotę w godzinach 16:30 – 22:00 odbywają się wieczorki taneczne organizowane przez st. “Muzykanty”.

Więcej informacji na temat wieczorków udzielane jest pod nr tel. 501 712 997.


NOT FSNT Rada w Lublinie skupia 15 branżowych Stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszających inżynierów i techników, rzeczoznawców i ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania dokumentacji projektowych, ekspertyz i dokumentacji powykonawczych.

W ramach swojej działalności oferujemy usługi doradcze, projektowe, opinie i ekspertyzy w zakresie:

Obiektów budownictwa wodnego i melioracyjnego:

 • Zbiorników wodnych (w tym zbiorników małej retencji);
 • Budowli regulacyjnych i przeciwpowodziowych na rzekach;
 • Ujęć wodnych, jazów, stopni, itp.;
 • Regulacji rzek i obwałowań;
 • Deszczowni i rekultywacji terenów;
 • Stawów rybnych;
 • Kompleksowych melioracji wraz z zagospodarowaniem;
 • Odwadniania stałego lub tymczasowego terenów lub obiektów;
 • Studni głębinowych;
 • Piezometrów kontrolnych w ramach monitoringu środowiska wodnego.

Ochrony środowiska:

 • Stanu środowiska terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (ustalenie stanu zerowego);
 • Przeglądów ekologicznych obiektów istniejących;
 • Oceny stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • Przydatności gleb i gruntów do wykorzystania rolniczego lub przemysłowego;
 • Raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Projektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością przemysłową;
 • Projektów renaturyzacji cieków i dolin rzecznych, w tym cieków i dolin znajdujących się na obszarach miejskich;
 • Programów ochrony środowiska dla gmin i powiatów oraz sporządzanie raportów z realizacji tych programów.

Do wykonywania przedstawionego powyżej zakresu prac korzystamy z doświadczonej i wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej oraz współpracujemy z najlepszymi w kraju specjalistami, zarówno praktykami jak i naukowcami.

Prowadzimy również szkolenia w zakresie:

 • Zarządzanie czasem
 • Kreatywne działanie i myślenie
 • Etyka w biznesie
 • Kompetencje i umiejętności społeczne
 • Planowanie własnego rozwoju

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą sklepu eNOT.

Translate »
Skip to content