image_pdfimage_print

Nasza oferta:

Sale konferencyjno-szkoleniowe

Lokalizacja: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3:

 1. Sala konferencyjna.
 2. Sala szkoleniowa.

Dane kontaktowe: tel. 815322738 lub adres e-mail sekretariat@not.lublin.pl

Lokale biurowe:

Lokalizacja: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3:

Dane kontaktowe: tel. 815322738 lub adres e-mail sekretariat@not.lublin.pl

Lubelski Dom Technika NOT w ramach swojej działalności oferuje pomoc między innymi w zakresie:

 • oceny innowacyjności produktu
 • merytorycznego opracowania projektu/wniosku
 • planowania prac, w tym działań naukowo-badawczych w ramach realizacji projektu, oraz ich prowadzenia i nadzoru itp.
 • ekspertyz technicznych
 • zagadnień i problematyki technicznych

Zapraszamy do współpracy!

NOT FSNT Rada w Lublinie skupia 15 branżowych Stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszających inżynierów i techników, rzeczoznawców i ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania dokumentacji projektowych, ekspertyz i dokumentacji powykonawczych.

W ramach swojej działalności oferujemy usługi doradcze, projektowe, opinie i ekspertyzy w zakresie:

Obiektów budownictwa wodnego i melioracyjnego:

 • Zbiorników wodnych (w tym zbiorników małej retencji);
 • Budowli regulacyjnych i przeciwpowodziowych na rzekach;
 • Ujęć wodnych, jazów, stopni, itp.;
 • Regulacji rzek i obwałowań;
 • Deszczowni i rekultywacji terenów;
 • Stawów rybnych;
 • Kompleksowych melioracji wraz z zagospodarowaniem;
 • Odwadniania stałego lub tymczasowego terenów lub obiektów;
 • Studni głębinowych;
 • Piezometrów kontrolnych w ramach monitoringu środowiska wodnego.

Ochrony środowiska:

 • Stanu środowiska terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (ustalenie stanu zerowego);
 • Przeglądów ekologicznych obiektów istniejących;
 • Oceny stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • Przydatności gleb i gruntów do wykorzystania rolniczego lub przemysłowego;
 • Raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Projektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych działalnością przemysłową;
 • Projektów renaturyzacji cieków i dolin rzecznych, w tym cieków i dolin znajdujących się na obszarach miejskich;
 • Programów ochrony środowiska dla gmin i powiatów oraz sporządzanie raportów z realizacji tych programów.

Do wykonywania przedstawionego powyżej zakresu prac korzystamy z doświadczonej i wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej oraz współpracujemy z najlepszymi w kraju specjalistami, zarówno praktykami jak i naukowcami.

Prowadzimy również szkolenia w zakresie:

 • Zarządzanie czasem
 • Kreatywne działanie i myślenie
 • Etyka w biznesie
 • Kompetencje i umiejętności społeczne
 • Planowanie własnego rozwoju

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą sklepu eNOT.

Zapraszamy na wieczorki taneczne!

image_pdfimage_print

Wieczorki taneczne odwołane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19.

W sali konferencyjnej Lubelskiego Domu Technika NOT Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 (wejście od ul. Grottgera), co sobotę w godzinach 16:30 – 22:00 odbywają się wieczorki taneczne organizowane przez st. “Muzykanty”.

Więcej informacji na temat wieczorków udzielane jest pod nr tel. 501 712 997.

Kapitał społeczny i zaufanie w biznesie

image_pdfimage_print

W dniu 11.12.2019 uczestniczyliśmy w konferencji ,,Kapitał społeczny i
zaufanie w biznesie” zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców (ZPP Lubelskie) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w
Lublinie. Celem spotkania było uświadomienie uczestnikom roli i istoty
kapitału społecznego i zaufania w biznesie jako czynnika wzrostu
gospodarczego.

Czytaj dalej Kapitał społeczny i zaufanie w biznesie

INFORMACJA

image_pdfimage_print

                                                                                                        Lublin, 20.11.2019r

INFORMACJA

ze spotkania zorganizowanego przez Radę NOT w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 3, w sprawie koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji i przebudowy zbiornika Zemborzyce opracowanej przez WTU Sp. z o.o. w Krakowie w 2019r na zlecenie Państwowe Gospodarstwo Wodne-Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej w Lublinie.

Czytaj dalej INFORMACJA

Kongres Jakości

image_pdfimage_print

Uczestniczyliśmy w V Europejskim Kongresie Jakości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublina który odbył się 14 listopada 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
Organizatorem spotkania była Fundacja Qualitas-Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk z Katowic. Uroczystego otwarcia dokonał Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Wykład inauguracyjny na temat: “Nowy pracownik, nowe zarządzanie, turkusowa samoorganizacja w XXI wieku” wygłosił znany ekonomista, matematyk oraz przedsiębiorca Pan prof. Andrzej Jacek Blikle. Czytaj dalej Kongres Jakości

Pożegnanie lata

image_pdfimage_print

Spotkanie przy ognisku zaplanowaliśmy na sobotę 12-tego października. Ryzyko było duże. Liczyć na ciepły, słoneczny i bezwietrzny dzień to jak trafić 6-tkę w totka. Jednak udało się. Członkowie Klubu Seniora Naczelnej Organizacji Technicznej bawili się wyśmienicie przy ognisku w pięknym podlubelskim Marysinie. Były kiełbaski i kaszanka z rusztu. Kulinarnym hitem okazały się ziemniaki pieczone w ognisku. Były opowieści o życiowych przygodach i piosenki z dawnych lat. Byliśmy zgodni by spotkać się na podobnej imprezie wiosną.

Ireneusz Targoński

Przewodniczący Klubu Seniora NOT

 

Wspomnienie o płk mgr inż. Zbigniewie Węglarzu (1923 – 2019)

image_pdfimage_print

Wspomnienie o płk mgr inż. Zbigniewie Węglarzu

(1923 – 2019)

 

 

W dniu 5 sierpnia 2019 roku zmarł płk mgr inż. Zbigniew Węglarz – Członek Honorowy SIMP, Honorowy Prezes Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie

Kol. Zbigniew Węglarz urodził się 17 października 1923 r. we Lwowie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej uczęszczał do Gimnazjum we Lwowie a następnie w Chełmie Lubelskim.

W 1944 roku ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego i został skierowany do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie, którą ukończył w 1945 roku w stopniu podporucznika.

W latach 1946 -53 był szefem Służby Samochodowej i wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej Artylerii w Toruniu a w latach 1958 – 1961 był  starszym asystentem w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.

W 1961 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej.

Od 1961r. do 1979r.  był zastępcą komendanta d/s szkolenia w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej im. gen. Aleksandra Waszkiewicza  w Pile.

W 1979 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeszedł w stopniu pułkownika  w stan spoczynku.

Płk mgr inż. Zbigniew Węglarz od 1961 r. był aktywnym działaczem SIMP, pełniąc szereg funkcji społecznych.

Był przewodniczącym ZO SIMP w Pile i  członkiem Prezydium Zarządu OW SIMP w Lublinie.

Od 1984r. do 1994  przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. W tym czasie z jego inicjatywy zostały opracowane „Zasady etyki zawodowej inżyniera i technika” które stanowiły wkładkę do legitymacji członkowskiej SIMP.

W 1970 roku otrzymał wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie nauki i techniki za opracowanie i wprowadzenie szeregu własnych rozwiązań konstrukcyjno-technicznych,

w tym między innymi:

 • w 1954 r. skonstruował napęd spalinowy do armat przeciwpancernych 57 i 75 mm;
 • w 1968 r. skonstruował i zbudował automatycznie rozkładaną i składaną przyczepę campingową – patent nr 65113;
 • w 1969 r. skonstruował mały pojazd gąsienicowy „ MPG – 69 „ do wstępnej nauki jazdy czołgami;

Za zasługi w pracy zawodowej i za działalność stowarzyszeniową został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi w tym: Krzyżem Kawalerskim OOP, wieloma odznaczeniami wojskowymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotymi Honorowymi Odznakami SIMP i NOT, Odznaką im. prof. H. Mierzejewskiego, Diamentową Honorową Odznaką NOT i Godnością Zasłużonego Seniora SIMP.

W uznaniu wybitnych zasług  XXVII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Lublinie nadał w roku 1990 kol. Zbigniewowi Węglarzowi – Godność Członka Honorowego SIMP.

Od 2000 r. był aktywnym członkiem Koła Seniorów SIMP.

Doceniając wielki wkład pracy kolegi Zbigniewa Węglarza członkowie Koła przyznali mu Godność Honorowego Prezesa Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Lublinie.

Był wszechstronny w swoich zainteresowaniach. Już w młodzieńczym wieku ujawnił swoje zamysły wynalazcze, samodzielnie zbudował i zainstalował małą elektrownię wiatrową w domu swoich rodziców we wsi Białopole, leżącej między Chełmem Lubelskim, a Hrubieszowem gdzie jego rodzice uczyli miejscową młodzież.

Wykazywał żywe zainteresowanie najnowszymi zdobyczami jak i zabytkami techniki.

Działał w Polskim Karawaningu i dużo podróżował po Europie wraz ze swoją małżonką Ireną.

Wykorzystywał posiadany dar przekazywania wiedzy, wygłaszając na spotkaniach w Kole Seniora SIMP i Klubie Seniora NOT interesujące prelekcje wzbogacane nakręconymi przez siebie filmami.

Uczestniczył wraz ze swoją małżonką w rajdach zabytkowych pojazdów a ze szczególnym upodobaniem brał udział w rajdach organizowanych przez Zamek SIMP w Rydzynie.

Po powstaniu Klubu Seniora Rady NOT w Lublinie kol. Zbigniew Węglarz działał nieprzerwanie od 2007 r. wygłaszał prelekcje i robił ogromną ilość zdjęć do kroniki i dla członków Klubu. Bardzo się Klubowi i koleżankom i kolegom zasłużył.

Z aktywności społecznej kol. Zbigniewa Węglarza wymagają ożywienia w pamięci także niżej wymienione działania:

 • po przekazaniu zamku w Rydzynie Stowarzyszeniu  Inżynierów i Techników Mechaników ,

kol. Zbigniew Węglarz organizował grupę podchorążych z Piły i przyjeżdżał do Rydzyny przez szereg lat odbudowując zamek spalony w 1945 roku;

 • po wyniesieniu przez papieża Jana Pawła II Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy do godności bazyliki mniejszej, nad jej głównym wejściem został zawieszony herb papieski wykonany przez kol. Zbigniewa Węglarza;

Kol. Zbigniew Węglarz był wybitnym człowiekiem, podziwianym przez otoczenie ale także osobą cichą, wciąż imponującą, stale zasługującą na wielki szacunek i uznanie.

Był wzorem oficera, pedagoga i inżyniera zawsze wiernego zasadom etyki zawodowej. Jako wspaniały człowiek i wzór koleżeńskiego zaangażowania na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

 

Opracował: Jan Kot

Prezes Koła Seniorów

przy Oddziale SIMP

w Lublinie